Info 6/2017

Info 6/2017

Økning av felleskostnader fra 2018
Som tidligere varslet blir en økning av felleskostnader i Gimle Brl etter at rehabiliteringsprosjektet nå er i mål. I styremøte den 29/11/2017 ble det vedtatt å øke felleskostnader med kr. 750/mnd. fra januar 2018.

Status rehabiliteringsprosjekt
Overtagelsesprotokoll ble undertegnet i møte med Syljuåsen den 29/11/2017 med enkelte merknader om ikke-fullførte arbeider (mest vinduer). Restarbeid vil bli utført så snart som mulig. Både Syljuåsen og styret i Gimle Brl er veldig godt fornøyd med prosjektet, selv om det har vært litt utfordrende med takarbeider i regnværet i høst.
I prosjektet er det også lagt inn et beløp til vedlikehold og asfaltering av veier. Dette er det tatt hensyn til i økningen av felleskostnader, siden beløpet «er igjen» på det totale lånet for prosjektet, og vil bli brukt i 2018.

Papircontainer på hovedparkeringsplass i Bjørkestien.
Denne vil bli stående på p-plassen i vinter som før. Både papir- og hageavfalls-container er som kjent tenkt plassert på området der brakkeriggen sto, for å frigi noen flere p-plasser. Siden opprydding og klargjøring av dette området ikke ble ferdig til snøen kom, venter vi til våren med omplassering.

 Hvis ikke noe helt spesielt skjer nå i desember, blir dette siste info før årsslutt.

Styret vil derfor benytte anledningen til å ønske alle beboere i Gimle Brl
God jul og godt nytt år!

Mvh
Styret i Gimle Brl

                                         

Info 5/2017 Dugg/frost på nye vinduer?

Gimle Borettslag                  Info 5/2017

 Vi har fått et par tilbakemeldinger fra beboere om dugg/frost på nye vinduer.

I utgangspunktet er dette normalt nå i overgangen fra +-grader til kaldt vær og motsatt, da de nye vinduene er mye bedre isolert enn de gamle.

Er problemet større må vi se hva som kan gjøres.

DERSOM dere har dugg/frost problem med nye vinduer, vennligst gi tilbakemelding i løpet av denne uka, så får vi kartlagt dette før vi evt. tar det videre. 

Sendes til: post@gimle.info innen fredag 24/11.

Mvh Gimle Brl
Bjørn Vikenes
Sekretær
Tlf: 974 94 848

Info 4/2017

Siste halvår har det ikke vært så mye info å komme med. Rehabiliterinsgprosjektet har gått sin gang og Syljuåsen har vært flinke med info til alle berørte etterhvert.

Her er likevel en liten oppdatering fra styret:
Dette er en redigert versjon av papirversjonen som ble utdelt til alle 20/10.

Status rehabiliteringsprosjekt
I disse dager ferdigstilles arbeidene, med sluttbefaring 18/10/2017.
TIPS: Det er nå montert løv-rist over nedløp oppi alle nye takrenner og styret anbefaler at takrennene sjekkes for løv og annet brask hver vår og høst for å hindre at nedløp blir tette.

Økning av felleskostnader
Som kjent vil felleskostnadene økes etter at rehabiliteringsprosjektet er ferdig. Styret vil komme tilbake med endelig fastsettelse så snart det er mulig.

Gimle BRL 40 år i 2018
Gimle Borettslag fyller 40 år i 2018, og dette skal feires:
Rambekk Gård – Fredag 31. August 2018.
Notér datoen allerede nå. Nærmere info kommer utpå våren. Jan Mathisen, Sturla G Holter og Lill Jørgensen er utnevnt til  i festkomité.

Gravearbeider i sommer/høst
Som dere sikkert har registrert har det vært noe gravearbeider i nordre del av Bjørkestien (ved nr. 10-12, 14-16 og 37-39) og ved nr. 75 (ved nedre innkjørsel fra Gimleveien) i sommer/høst. Dette skyldes hhv. lekkasje på hovedvannledning og dreneringsproblemer (BJ75). Vannledninger begynner å bli gamle og er allerede nevnt i framtidige vedlikeholds-budsjetter.
Når det først måtte graves opp vannledning, bestemte derfor styret å skifte ut hele «sløyfen» fram til nr. 10/12 og dermed ha helt ny hovedvannledning klar for framtida for disse husene, samt de nedenfor (18-20 og 22/24 og 41/43).
I disse dager er det også oppdaget et mulig ledningsbrudd ved
Bjørkestien 1. Utbedring vil bli igangsatt så snart som mulig.

Snøbrøyting 2017/2018
Styret har viderført avtalen med Jens Ivar Markestad for sesongen 2017/2018.
Det er så smale veiere og trangt og tett mellom husene at det fort kan oppstå uheldige situasjoner. Det blir derfor viktig for alle, inkludert brøytemannskaper, å gjøre det beste ut av forholdene. En god kommunikasjon og forståelse skaper bedre forhold for begge parter.

Største utfordring for brøytemannskaper er:
«Hvor skal vi gjøre av snøen?»
Vi kan dessverre ikke helt unngå å få snø i hagen eller i oppkjørselen. Ved å be om å la være å tømme snø «i min oppkjørsel», går det ut over naboen. Det er etablert oppsamlingsdepoter for snø rundt om på feltet. Disse er små og blir fort fulle, men forsøkes tømt så snart det blir oppholdsvær en stund etter snøfallene.

Noen punkter om snøbrøyting:
* Markestad forsøker å bruke mest mulig hensiktsmessig utstyr etter
forholdene. En freser og et skjær er helt stivt og rett og vil ofte «skava
ta» ujevnheter i terreng, torv og asfalt, spesielt når telen er borte (som
ved siste snøfall i fjor). Dette er vanskelig å unngå helt.
* Tørr snø er best! Snøfreser er utgansgpunktet, men det må likevel
brukes skjær innimellom, spesielt ved våt snø.
* «Alle» ønsker selvfølgelig at alt er nybrøytet og «strøkent» til kl.
07.00, men brøyteren har flere oppdrag enn vårt borettslag.
* Vær høflige mot hverandre – en samtale er bedre enn krangling.
* Forsøk å sette søppeldunker så godt unna vegkanten som mulig. Her har
noen av oss en utfordring på dager med søppeltømming og snøfall
samtidig, da renovatørene ikke alltid setter på plass dunkene.
Her må vi være oppmerksomme selv så langt det er mulig. Vi kan ikke
vente at brøytemannskaper skal sette på plass dunkene for oss.
* På «snødager» – tenk litt praktisk – prøv å parkere slik at det ikke
hindrer en effektiv snøbrøyting. Det er til beste for oss alle.

Smale veier – Oppgradering
Ved byggingen av borettslaget i 1978 var veiene ment som gangveier og slett ikke forberedt på dagens store biler og daglig biltrafikk.
Dette vil bli forsøkt tatt hensyn til når vi går i gang med veioppgradering neste år – vedtatt i rehabiliteringsbudsjettet. Styret valgte å utsette dette til all tungtrafikken ved årets prosjekt var ferdig. Som dere ser har det gått hardt ut over asfalten flere steder.

Søppelcontainere
Vi ber om at det kun er hageavfall og papiravfall som puttes i containerne. Restavfall og annen større sorterbart avfall må leveres på søpletomta.

Parkering
For å frigi noen få flere parkeringsplasser på hovedparkeringsplassen i Bjørkestien vil papircontainer (og hageavfallscontainer til sommeren igjen) bli plassert nederst på det åpne området der brakkeriggen sto. Resten av denne plassen vil som vanlig bli brukt til snødepot i vinter.
For dere som har garasje – vær snill å parkere i garasjen, spesielt ved snøfall. Som dere ser er det generelt litt «snaut» med p-plasser på feltet.

Mvh
Styret i Gimle Brl

http://www.gimle.info

Info 3/2017

DUGNAD  Onsdag 10. Mai kl. 17:00

Det blir dugnad på feltet onsdag 10. mai. Kl. 17:00.

Containere for hageavfall og restavfall blir bestilt og utplassert som før.

NB! Vi ber om respekt for at søppel som kan sorteres og leveres GRATIS på søpletomta IKKE blir kastet i restavfallscontainerne denne dagen. Tidligere har dette resultert i at containerne blir fulle med en gang og bare noen få får benyttet tilbudet.

Info 2/2017

Årets Generalforsamling blir Tirsdag 9. Mai

Endelig innkalling med tid og sted kommer senere, men sett av datoen allerede nå.

VIKTIG! Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen må være levert styret v/Leder Thorbjørn Hagen, Bjørkestien 8,
senest onsdag 26. april 2017

Ny søppeldunk for glass og metall

Som dere kanskje har sett i avisen kommer det en ny søppeldunk for glass og metall. Utlevering av nye dunker starter etter påske.
Første tømming av disse blir i August, men blir det fullt før (..og sannsynligvis gjør det det) må vi bruke glasskontainere rundt i byen som idag. ETTER denne August-tømmingen kommer vi inn i fast tømmerutine (antagelig hver 7-8 uke), som vil bli bekjentgjort via kommunens nye tømmekalender for 2. halvår 2017.
Glass/metallkontainerne i byen vil bli fjernet for godt etter August.

Det blir dermed ikke aktuelt med en felles glass/metallkontainer i borettslaget slik som for papir.
Nytt: Drikkekartonger skal heretter kastes i papirkontainer.

Styret ønsker dere alle en riktig god påske!

Info 5/2016 Måleravlesning – Frist 28. desember

Info 5/2016

Strømmålerne må som vanlig leses av ved årsslutt.

Nærmere informasjon om avlesing sendes ut til hver enkelt beboer i Gimle Brl i disse dager. Avlesingen skal utføres nærmest mulig årsskiftet og styret har satt en frist til

Onsdag 28. desember

og må meldes tilbake til sekretær Bjørn Vikenes, Bjørkestien 22.

Som dere sikkert har mottatt brev om fra GOBB, vil strømregninga fra 1.1.2017 komme separat fra Eidsiva Energi og ikke lenger være inkludert i felleskostnader fra GOBB.

Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert nye, digitale strømmålere. Da slipper vi å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk forbruk. Dere kan lese mer om utskifting av målere her.

Styret ønsker alle beboere i Gimle BRL en riktig god jul og et godt nytt år!

Info 4/2016

Varsel om husleieregulering (økning av felleskostnader)

På styremøtet i Gimle Brl onsdag 9/11 ble det besluttet å øke felles-kostnadene med

Kr. 650 pr måned fra og med 1. januar 2017

Bakgrunnen er et ønske fra styret om å styrke beholdningen på driftskontoen, samt å kunne ta noen løpende kostnader i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet (tak og vinduer) i 2017. Dette vil også i beste fall kunne redusere det endelige lånebehovet.

Reguleringen nå vil utgjøre ca. halvparten av den varslede husleie-økningen relatert til rehabiliteringen. Fastsettelse av endelig «ny» husleie vil som tidligere vedtatt skje etter at prosjektet er ferdig, ca
1. januar 2018.

Info 3/2016

Info 3/2016

                                                                                                        10/10/2016

Info til beboere i Gimle Borettslag.
Underskrevet protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2016 er nå delt ut i postkassene sammen med oppdatert beboerliste.
Styret takker for tilliten fra en enstemmig generalforsamling og vil sammen med GOBB sette i gang prosessen med rehabilitering av vinduer og yttertak.
Mer informasjon vil komme etter hvert som prosjektet kommer i gang

Info om Bjørkestien 47:
Leiligheten har stått ubebodd i noen år og en vannskade i vår har medført behov for en omfattende reparasjon. Forsikringsselskapet If har saken og leiligheten vil bli satt i stand og solgt. Leder Thorbjørn Hagen er vår mann i saken og vil følge opp framdriften.

Med vennlig hilsen
Styret i Gimle Brl
Bjørn Vikenes
Sekretær

 

Ekstraordinær Generalforsamling

Vi minner om ekstraordinær generalforsamling i Gimle Borettslag

I dag – Onsdag 5. Oktober kl. 18:30
På Grand Hotell – Møterom Mjøen

Det er kun en sak til behandling – Rehabilitering av vinduer og yttertak.
Saksdokumenter er lagt i postkassa hos alle torsdag 22/9.

Vel møtt.

Mvh Styret i Gimle Brl